Местни данъци и такси

Онлайн проверка на местни данъци и такси в Община Земен -  ТУК

Тази услуга дава възможност на физически лица, еднолични търговци и юридически лица да проверят своите данъчни задължения към Община Земен.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА:

за физическо лице:
1. ЕГН на лицето;
2. ПИН код, който можете да вземете от бюро „Местни данъци и такси“ в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес: гр. Земен, ул. "Земенски манастир" № 20

за юридическо лице:
1. ЕИК на юридическото лице;
2. ПИН код, който можете да вземете от бюро „Местни данъци и такси“ в Центъра за услуги и информация на гражданите на адрес: гр. Земен, ул. "Земенски манастир" № 20

Услугата по издаване на удостоверение за ПИН код е безплатна, получава се веднъж и важи безсрочно.


Заплащането на местни данъци и такси можете да направите по следните начини :

• На гише в Център за услуги и информация на гражданите;

• По банкова сметка:
  IBAN: BG31STSA93008400630600
  BIC:STSABGSF
  Банка ДСК

• Чрез ПОС терминал в Център за услуги и информация на гражданите;