Е-услуги предоставяни от Община Земен

Заявяване на електронни административни услуги 

Чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ 

Описание на електронно заявяване 

1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП). Ниво на сигурност високо.
2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:     

1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите е-Връчване и е-Плащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация или Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини:
- лично от звеното за административно обслужване;
- по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.  

      Банкова сметка на Община Земен за всички данъци и такси.

Всички данъци и такси се плащат по следната банкова сметка на Община Земен

БАНКА „ДСК- ЕАД”

I B A N - B G 3 1 S T S A 9 3 0 0 8 4 00 63 06 0 0
B I C – S T S A B G S F

Таблица с кодове за плащане на данъци и такси -  Наименование на кодовете за вид плащане.pdf 

Лихвите за данъците и таксите се внасят по кода на главницата на съответния данък или такса ! Вносителите задължително да посочват партиден номер на имота (при плащане на ДНИ и ТБО ) или № на декларацията по която се плаща, марка и номер на ПС при плащане на данък ПС, трите имена на физическото лице / наименование на юридическото лице, идентификатор на ЗЛ – ЕГН или Булстат или ЛНЧ.

За справки с "МДТ" гр. Земен :
телефон: 07741 / 23-27  
e-mail: mdt.zemen@gmail.com

Работно време с граждани : от понеделник до петък /от 9:00 до 16:00/

Местни данъци и такси може да платите и с EasyPay.