Инфраструктура

Водоснабдяване  и канализация


Основните източници, осигуряващи водоснабдяването на Общината са:

-
 • Карстови извори с гравитачно водоснабдяване в повечето населени места;

 • Карстови извори с помпажно водоснабдяване в гр. Земен,                        с. Дивля, с. Елов дол и с. Долна Врабча;

 • Каптажи и отвеждащ водопровод.


Подобряване качеството на водите до изискванията за питейни цели се осъществяват преди  всичко с третиране на водата, утайници, пречиствателни станции.

Канализационната система в гр. Земен има важно значение за поддържането на благоприятна и здравословна жизнена среда, опазване на водните ресурси от замърсяване и екологично равновесие.

-Транспортна инфраструктура


Транспортната инфраструктура в Община Земен е  обусловена на база на стари пътища, минаващи и свързващи населените места в историческото развитие на Общината и местоположението на града спрямо съседните градове и общини.

Основните участъци, представляващи интерес за областта и фирмите битуващи в  Община Земен са:

-
 • Път ІІІ – 623 – Земен – Трекляно – Средорек – Свързва път І–6 с гр. Земен, продължава и свързва Земенска община с Треклянска и област Кюстендил. В участъка с. Калотинци – с. Раянци.

 • Път ІІІ – 603 – Земен – Перник Свързва гр. Земен с Пернишка, Радомирска и Брезнишка община.

 • Път ІІІ – 62339 – Земен – Байкал - Свързва Община Земен с път І-6 – Кюстендил – София.

 • Път ІІІ – 63721 – Земен – Пенкьовци – Трън – Свързва Община Земен с Община Трън.


На  територията на Общината има общинска пътна мрежа с дължина 29 км и това са:

-
 • Път “Земен – Земенски манастир”;

 • Път “Дивля – Одраница”;

 • Път “Разклон “Дръма” – Долна Врабча – Смиров дол – Фильова махала”;

 • Път “Габров дол – Беренде”;

 • Път “Елов дол – Падине”.


Всички  населени места в Община Земен  са свързани с пътища на Републиканската  пътна мрежа.

Главната  тежест от пътуванията в Общината се поема от масовият транспорт. Общинската транспортна схема е съгласувана  и съобразена с областната.

Основната тежест от пътуванията в Общината се поема от масовия транспорт (предимно автобусен). На територията на общината има 9 автобусни линии. “БДЖ”ЕАД осъществява пътнически превози (7 бързи и 9 пътнически влака); товарни превози (три композиции на ден, с общ месечен капацитет – 15 – 17 хил. тона товари; 1 композиция на ден на “Вародобив и кариери”АД с капацитет 12 хил. тона на месец).

-Енергийна мрежа


Енергийната система в Общината се обуславя от “Електроразпределение София област”  – Клон Перник, район Земен. Същото осигурява с ел. захранване  4 125 бр. битови и 387 бр. обществени консуматори (електромери). В района се работи предимно за подобряване качеството и сигурността на ел. снабдяването на населението, осигуряване на надеждна система за своевременна информация към населението за нарушаване на ел. доставката и стройна организация за отстраняване на възникнали повреди.

Във връзка с нарастване потреблението  на ел. енергия Общината, съвместно  с “Електроразпределение” – район  Земен, разработва прилагане на методи за насърчаване на енергийната ефективност, енергоспестяващи мощности, договор да поддръжка на общинските трафопостове. По този начин се реализират мероприятия за енергоспестяване в области като бит, търговия и услуги, обществен сектор, транспорт и промишленост.