Околна среда


Санитарно-хигиенни и екологични условия


- ВЪЗДУХ
Територията на Община Земен е относително запазена от остри екологични ситуации. Характерът на основните производствени дейности е такъв, че не оказва съществено влияние върху качеството и състоянието на атмосферния въздух, с изключение на локализираните около обектите за добив и преработка на варовика край гр. Земен, при “Жабляно”АД и други незначителни замърсители.

Количествени и качествени дименсии не са фиксирани чрез специални наблюдения и измервания. Същото се отнася и до шумовото замърсяване, няма и не е нужно провеждане на конкретни измервания.

Повърхностни, подземни и минерални води

Територията на Общината е не много богата на водни площи и течения. По-големите реки, които преминават през нея са р. Струма и Треклянска река. Качеството и състоянието на техните води зависи до голяма степен от човешката дейност (изливането на отпадни води и замърсяването) на територията на съседните общини.

РИОСВ-София провежда мониторинг върху състоянието на повърхностните води по пунктовете от Националната система за контрол, като се извършва анализ основно за съдържание на неразтворени вещества, киселинност, амонити, нитрити, фосфати, тежки метали и пр. Показателите се сравняват към нормите за ІІра категория водоприемник.

В Общината няма находища на минерални води.

- Почви

Земята, като един от основните компоненти на природната среда, включва не само почвите на повърхността, но и лежащите под повърхността геологични образования, минерали и полезни изкопаеми.

Три са проблемите, свързани с опазването на земята.

  • Ерозията (изключително хълмистия, полупланински и планински характер на района обуславя силни ерозии на почвите);
  • Изземване на земята за различни цели и абсолютно намаляване на плодородната земя;
  • Пряко замърсяване на почвената покривка с прекомерното използване на минерални торове.

- Горски екосистеми, защитени територии, зелени системи на населените места

Горските екосистеми в Община Земен съгласно лесоустройствен проект се стопанисва от ДЛ – Земен. В този проект са разработени комплекс от горски мероприятия за осигуряване на оптимален режим на ползване и възпроизводство на горите – ползване на дървесина, възобновяване и залесяване, реконструкция, странични ползвания, строителство на сгради и пътища, опазване и охрана на горите, лов и риболов и много други дейности.

Парковете, градините и зелените зони, обединени в зелена система са естествената връзка на всяко селище с природата. В зависимост от градоустройствената концепция и от заобикалящата селището природна среда, за всяко населено място се проектира и изгражда специфична зелена система. В Община Земен се подготвя такъв проект, но поради липса на специалист в администрацията ни, се бави много.

Анализът на наличните данни показва, че Община Земен е екологично чист район по отношение на въздуха, със задача тази атмосфера да бъде наблюдавана и запазена в този добър вид.

По отношение на твърдите битови отпадъци Община Земен участва в реализирането на проект “Регионално депо – гр. Перник” по програма ИСПА на ЕС, с което се създават условия за решаване на проблемите на съвременно европейско равнище и обекта ще се яви като база за подготовка на други обекти с екологична значимост в Земенска община.