Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне


Издаване на удостоверение за наследници
/Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистър на услугите/

Необходими документи за предоставяне на услугата:
- Заявление по образец;
- Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
- Платена такса за административната услуга.

 Цена за предоставяне на административната услуга: 
- 5 /пет/ лева – обикновена услуга;
- 7 /седем/ лева – бърза услуга;
- 10 /десет/ лева – експресна услуга;

Срок на изпълнение: 
- 14  работни дни – обикновена услуга;
- 3 работни дни – бърза услуга;
- 4 часа – експресна услуга;
- 30 дни - когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението, не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация.