Административни услуги по гражданска регистрация и актоскъстяване


2016 Издаване на удостоверение за наследници

/Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистър на услугите/


Необходими документи за предоставяне на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
  • Платена такса за административната услуга.

 

Цена за предоставяне на административната услуга:

 

  • 5 /пет/ лева – обикновена услуга;
  • 7 /седем/ лева – бърза услуга;
  • 10 /десет/ лева – експресна услуга;

Срок на изпълнение: 

  • 14  работни дни – обикновена услуга;
  • 3 работни дни – бърза услуга;
  • 4 часа – експресна услуга;
  • 30 дни - когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението, не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация.