Секретар на община Земен

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

Стоян Стефанов Стоянов

Контакти :
гр. Земен, 2440
ул. "Христо Ботев" № 3
телефон за връзка: 07741/2494, +359 882 667 223
e-mail:  sekretar_zemen@abv.bg; obshtina_zemen@abv.bg

ПРИЕМЕН ДЕН
Всеки ден от 10.00 ч. до 12.00 ч.


Стоян Стефанов Стоянов

Роден на 10 юни 1981г. в гр. Радомир.
Живее постоянно в с. Пещера, община Земен.
Основно и средно образование завършва в СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Земен. Висшето си образование - магистърска степен завършва през 2009г. в "УНСС" гр. София със специалност "Публична администрация".
Работи 3 години, като личен състав и 10 години, като счетоводител в "ТП ДГС" гр. Земен.
В проведените Местни избори 2019г. той е избран за съветник в Общински съвет гр. Земен от квотата на ПП ГЕРБ, Обединени земеделци, НФСБ, което място освобождава след назначението си като "Секретар" на община Земен.
След проведен конкурс за държавни служители, съгласно разпоредбите на Република България, СТОЯН СТОЯНОВ спечели длъжността "Секретар" на Община Земен, считано от 1 юни 2020 година.


Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване и останалите звена от общинската администрация, съгласно действащата структура, на подчиненост към него;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
7. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
8. организира оценяването на изпълнението на служителите в общинската администрация;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
10. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
11. подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници в частта за административното, информационното и електронно обслужване;
12. отговаря за финансовото и стопанското обслужване на кметствата и останалите населени места;
13. отговаря за опазване на обществения ред и управление при кризи;
14. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
15. изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове.