Заместник кметове

ДИМИТЪР БОЯНОВ ДИМИТРОВ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

С ресор: транспорт, околно среда, земеделие и селско стопанство, дейност чистота, соц. дейности, спорт, отдел "ТСУ", инфраструктура и др.

Контакти :
гр. Земен, 2440
ул. "Христо Ботев" № 3
телефон за връзка: 07741 / 24 77; 07741 / 24 94
e-mail: obshtina_zemen@abv.bg;

ПРИЕМЕН ДЕН:
Вторник: от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 
Роден на 04.10.1954 г. в с. Злогош, Община Трекляно.
От 1961 г. живее в гр. Земен.
Женен с 2 деца.
Основно образование завършва в СОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Земен.
Средно – специално в гр. Перник „Техникум по минна промишленост и ел. обзавеждане”.
Започва работа в ДПП “Ленко” – гр. Земен. Работи в “Електроразпределение” – гр. Перник като технически ръководител “Основен ремонт на преносна мрежа”.
От 1982 г. до 1999 г. работи във възпитателно училище – интернат с. Враня стена, общ. Земен.
От 1999 г. до днешна дата е заместник кмет на Община Земен.

 

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ВЛАДИМИРОВА
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

С ресор: образование, здравеопазване, МКБППМН, демогравски и етнически въпроси, култура, екология, защита от дискриминация, МКОРС и др.

Контакти :
гр. Земен, 2440
ул. "Христо Ботев" № 3
телефон за връзка: 07741 / 24 94;
e-mail: obshtina_zemen@abv.bg;

ПРИЕМЕН ДЕН:
Вторник: от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Родена на 01.08.1973 г. в гр. Земен, Община Земен.
Омъжена с 2 деца.
Средното си образование завършва в СОУ "Св. св. Кирил и методий" гр. Земен.
Започва работа в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Земен, като начален учител.
От 1997 г. до 1998 г. работи в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Калище, Община Ковачевци, като учител по история и възпитател.
От 1999 г. до 2001 г. работи в "Център за работа с деца" - гр. Земен.
От 2001 г. до 2003 г. работи в "Вародобив и кариери" АД - гр. Земен.
От 2005 г. до 2007 г. работи в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Земен, като учител по икономически предмети.
От 2007 г. до 2012 г. е директор на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Земен.
От 2012 г. до днешна дата е заместник кмет на Община Земен.