"Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на общински дейности и услуги"